Sacombank lại thưởng nóng cho nhân viên

Sacombank lại thưởng nóng cho nhân viên

Walter M. Anderson / 15 - Oct - 17 / ngân hàng / 0 Comment

Kể từ tháng 4 đến nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã có đến 3 lần tăng thu nhập cho nhân viên. Hiện nay, Sacombank đang lấy ý kiến cổ đông để thực hiện chia thưởng cho cán bộ nhân viên phần vượt kế hoạch lợi nhuận trước