Sacombank hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu rủi ro

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã bắt đầu khởi động dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” dưới sự tư vấn của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đồng thời triển khai giải pháp OFSAA của Orcle do Công ty TNHH Hệ thống thông tin …

Continue reading "Sacombank hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu rủi ro" »